iCHAT - Instituti Cilësor për Hulumtime Analiza dhe Trajnime

“iCHAT” është organziatë jo qeveritare dhe jofitimprurëse që promovon vlerat demokratieke, paqën dhe sigurinë në vend dhe rajon, përmes avokimit në mënyrë që të ngrititet niveli i demokracisë, transparencës, llogaridhënies, gjithëpërfshirjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm social dhe ekonomik.

Të rejat e fundit nga iCHAT

Konferencat ndërkombëtare

PASQYRAT FINANCIARE