Partnerët

 

iCHAT është duke realizuar projektin: “Riintegrimi i qëndrueshëm i të kthyerve dhe parandalimi i migrimit të qytetarëve në Pejë, Skenderaj dhe Drenas”, i cili financohet nga DIMAK/ GIZ.

iCHAT është përfitues i grantit Angazhimi për barazi (programi E4E), Fondi për reagim të shpejtë i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) për Projektin: “Plotësim/Ndryshimi i Udhëzimit administrativ Nr.10/2010 për punën vullnetare të të rinjëve”.

iCHAT është përfitues i grantit Angazhimi për barazi (programi E4E), i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) për Projektin : “Informojmë që të parandalojmë”.

 

 

 

iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e Projektit: “Youth activism for active citizenship” . ‘GrassRoots Action Support – GRAS’. An EU funded project managed by the European Union Office in Kosovo and implemented by IKS, Lens and FES.

 

 

 

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta
Ministry of Cultur, Youth and Sports

iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e Konferencës së Parë Ndërkombëtare “Modeli i Bashkimit Evropian Kosova 2016”.

iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e Projektit: ” Intervenimi në Komunitet si mjet për krijimin e një ambienti të sigurt për të rinjët”.

iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e Projektit: “Promovimi i punësimit të  rinjeve përmes trajnimeve profesionale për ndërmarrësi dhe mentorim”.

iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e Projektit: ” Program trajnimi për ndërmarrësi dhe aftësim profesional-Mentorim dhe Kёshillim”. Try any chance with starburst spielen.

 

Republika e Kosovës
Republika Kosovo
Republic of Kosovo
Kuvendi – Skupština – Assembly

iCHAT ka realizuar Konferencën e Parë Ndërkombëtare “ Modeli i Bashkimit Evropian Kosova 2016” në Sallën plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe në sallën S I të Komisioneve Parlamentare.

iCHAT ka realizuar Konferencën e Parë Ndërkombëtare “ Modeli i Kombeve të Bashkuara Kosova 2016” në Sallën alternative të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe në sallën S I të Komisioneve Parlamentare.

iCHAT është bërë pjesë e rrjetit dhe ka hyrë në partneritet me organizatës BETA. e.V e cila është themeluese e Model Europian Union.

BETA e. V është organizata që organizon MEU Strasburg, Modeli i parë i simulimit të Bashkimit Evropian dhe e vetmja që mbahet në selinë e Parlamentit Evropian në Strasburg.

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government

Ministria e Integrimit Evropian

Ministarstvo za Evropske integracie

Ministry of Europian Integration

iCHAT ka realizuar projektin “T’a promovojmë MSA-në” ( Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit) të përkrahur nga Ministria e Integrimit Evropian.

 

Instituti Cilësor për Hulumtime Analiza dhe Trajnime ka realizuar projektin për krijimin e Ndërmarrjes Shoqërore në Novobërdë për prodhimin e briketit në bashkëpunim me IOM (International Organization for Migration), të financuar nga Departamenti i Shtetit i SHBA-ve, Byroja për Popullatë, Refugjatë dhe Migracion.

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government

Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë

Ministarstva za Obrazovanje Nauku i Tehnologiju

Ministry Of Education, science and Technology

iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e Projektit: ” Platforma e masave preventive për reduktim të veprimeve delikuente në shkolla”.

 

 

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government

Ministria e Zhvillimit Rajonal

Ministarstvo za Regionalni Razvoj

Ministry of Regional Development

iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e Projektit: “Zhvillimi socio ekonomik i qëndrueshëm”.

 

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government

Ministria e Zhvillimit Ekonomik

Ministarstvo Ekonomskog Razvoja

Ministry of Economic Development

iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e Projektit: “Promovimi i sektorit minerar dhe rëndesisë së edukimit të të rinjëve për zhvillimin ekonomik”

 

iCHAT në partneritet me Kolegjin AAB është duke realizuar Konferencën Ndërkombëtare “ Modeli i Bashkimit Evropian Kosova 2017”.