Partnerët

iCHAT është duke realizuar projektin: “Riintegrimi i qëndrueshëm i të kthyerve dhe parandalimi i migrimit të qytetarëve në Pejë, Skenderaj dhe Drenas”, i cili financohet nga DIMAK/ GIZ.

iCHAT është përfitues i grantit Angazhimi për barazi (programi E4E), Fondi për reagim të shpejtë i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) për Projektin: “Plotësim/Ndryshimi i Udhëzimit administrativ Nr.10/2010 për punën vullnetare të të rinjëve”.

iCHAT është përfitues i grantit Angazhimi për barazi (programi E4E), i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) për Projektin : “Informojmë që të parandalojmë”

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta
Ministry of Cultur, Youth and Sports

iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e Konferencës së Parë Ndërkombëtare “Modeli i Bashkimit Evropian Kosova 2016”.

iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e Projektit: ” Intervenimi në Komunitet si mjet për krijimin e një ambienti të sigurt për të rinjët”.

Republika e Kosovës
Republika Kosovo
Republic of Kosovo
Kuvendi – Skupština – Assembly

iCHAT ka realizuar Konferencën e Parë Ndërkombëtare “ Modeli i Bashkimit Evropian Kosova 2016” në Sallën plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe në sallën S I të Komisioneve Parlamentare.

iCHAT ka realizuar Konferencën e Parë Ndërkombëtare “ Modeli i Kombeve të Bashkuara Kosova 2016” në Sallën alternative të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe në sallën S I të Komisioneve Parlamentare.

iCHAT është bërë pjesë e rrjetit dhe ka hyrë në partneritet me organizatës BETA. e.V e cila është themeluese e Model Europian Union.

BETA e. V është organizata që organizon MEU Strasburg, Modeli i parë i simulimit të Bashkimit Evropian dhe e vetmja që mbahet në selinë e Parlamentit Evropian në Strasburg.