Partnerët

iCHAT është duke realizuar projektin: “Riintegrimi i qëndrueshëm i të kthyerve dhe parandalimi i migrimit të qytetarëve në Pejë, Skenderaj dhe Drenas”, i cili financohet nga DIMAK/ GIZ.

iCHAT është përfitues i grantit Angazhimi për barazi (programi E4E), Fondi për reagim të shpejtë i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) për Projektin: “Plotësim/Ndryshimi i Udhëzimit Administrativ Nr.10/2010 për punën vullnetare të të rinjëve”.

iCHAT është përfitues i grantit Angazhimi për barazi (programi E4E), i financuar nga Agjencia e Shteteve të Bashkuara për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID) për Projektin : “Informojmë që të parandalojmë”.

iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e projektit: “Aktivizimi rinor për qytetari aktive”. Ky projekt financohet nga BE, implementohet nga iCHAT dhe menagjohet nga IKS, Lens, FES.

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government

iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e Projektit: “Diversiteti Kulturor dhe Integrimi Social i Komuniteteve”

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta
Ministry of Cultur, Youth and Sports

iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e Konferencës së Parë Ndërkombëtare “Modeli i Bashkimit Evropian Kosova 2016”.

iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e Konferencës Ndërkombëtare “Modeli I Kombeve të Bashkuara Kosova 2018”

iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e Projektit: ” Intervenimi në Komunitet si mjet për krijimin e një ambienti të sigurt për të rinjët”.

iCHAT është përfitues I grantit për realizimin e projektit: “Program trajnimi për ndërrmarrësi dhe aftësim profesional-Mentorim dhe Këshillim”
iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e projektit: “Promovimi i punësimit të të rinjve përmes trajnimeve profesionale, trajnimeve të ndërmarrësisë dhe mentorim”
iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e projektit: “Promovimi i Dallimeve Kulturore vlerë e shtuar për integrim dhe paqe”

Republika e Kosovës
Republika Kosovo
Republic of Kosovo
Kuvendi – Skupština – Assembly

iCHAT ka realizuar Konferencën e Parë Ndërkombëtare “ Modeli i Bashkimit Evropian Kosova 2016” në Sallën plenare të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe në sallën S I të Komisioneve Parlamentare.

iCHAT ka realizuar Konferencën e Parë Ndërkombëtare “ Modeli i Kombeve të Bashkuara Kosova 2016” në Sallën alternative të Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe në sallën S I të Komisioneve Parlamentare.

iCHAT është bërë pjesë e rrjetit dhe ka hyrë në partneritet me organizatës BETA. e.V e cila është themeluese e Model Europian Union.

BETA e. V është organizata që organizon MEU Strasburg, Modeli i parë i simulimit të Bashkimit Evropian dhe e vetmja që mbahet në selinë e Parlamentit Evropian në Strasburg.

iCHAT është themelues në Kosovë i Konferences Ndërkombëtare “Modeli i Kombeve të Bashkuara në Kosovë:. Kjo konferencë realizohet në bashkëpunim me Debate for Peace nga Izraeli.

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Integrimit Evropian
Ministarstvo za Evropske integracie
Ministry of Europian Integration

iCHAT ka realizuar projektin “T’a promovojmë MSA-në” ( Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit) të përkrahur nga Ministria e Integrimit Evropian.

Instituti Cilësor për Hulumtime Analiza dhe Trajnime ka realizuar projektin për krijimin e Ndërmarrjes Shoqërore në Novobërdë për prodhimin e briketit në bashkëpunim me IOM (International Organization for Migration), të financuar nga Departamenti i Shtetit i SHBA-ve, Byroja për Popullatë, Refugjatë dhe Migracion.

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë
Ministarstva za Obrazovanje Nauku i Tehnologiju
Ministry Of Education, science and Technology

iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e Projektit: ” Platforma e masave preventive për reduktim të veprimeve delikuente në shkolla”.

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministrisa e Zhvillimit Ekonomik
Ministarstvu Ekonomskog Razvoja
Ministry of Economic Development

iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e Projektit: “Promovimi i sektorit minerar dhe rëndësisë së edukimit të të rinjve për zhvillimin ekonomik”

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Zhvillimit Rajonal
Ministarstvo Regionalnog Razvoja
Ministry of Regional Developmen

iCHAT është përfitues i grantit për realizimin e Projektit: “Zhvillimi Socio-ekonomik i qëndrueshëm”

iCHAT në partneritet me Kolegjin AAB është duke realizuar Konferencën  Ndërkombëtare “ Modeli i Bashkimit Evropian Kosova 2017”.