No Content Available

iCHAT - Instituti Cilësor për Hulumtime dhe Analiza

“iCHAT” është organziatë jo qeveritare dhe jofitimprurëse që promovon vlerat demokratieke, paqën dhe sigurinë në vend dhe rajon, përmes avokimit në mënyrë që të ngrititet niveli i demokracisë, transparencës, llogaridhënies, gjithëpërfshirjes dhe zhvillimit të qëndrueshëm social dhe ekonomik.

Të rejat e fundit nga iChat

No Content Available
No Content Available

iCHAT Projektet

No Content Available

PASQYRAT FINANCIARE

No Content Available