MUNDËSI PËR TRAJNIME FALAS NË FUSHËN E NDËRMARRËSISË PËR KOMUNAT: PEJË, SKENDERAJ DHE DRENAS

MUNDËSI PËR TRAJNIME FALAS NË FUSHËN E NDËRMARRËSISË PËR KOMUNAT: PEJË, SKENDERAJ DHE DRENAS
———————————————————————————-
MOGUĊNOST BESPLATNE OBUKE IZ OBLASTI PREDUZETNIŠTVA ZA OPŠTINE: PEĊ, SKENDERAJ I DRENAS.
———————————————————————————
iCHAT ofron mundësi trajnimi falas për trajnime në fushën e ndërmarrësisë për personat në nevojë, në kuadër të projektit “Riintegrimi i qëndrueshëm i të kthyerve dhe parandalimi i migrimit e qytetarëve në Pejë, Skenderaj dhe Drenas”, i cili financohet nga DIMAK/ GIZ.

Qëllimi i projektit është të parandalojë tendencat e migracionit dhe të mbështesë përmirësimin e kushteve të jetesës së individëve në nevojë në 3 komuna të Kosovës (Pejë, Skenderaj dhe Drenas), duke lehtësuar qasjen e tyre në biznes, vetëpunësim dhe punësim të qëndrueshëm, përmes trajnimeve në grupe dhe këshillimeve individuale, në fushat si.
1. Ndërmarrësi (5 ditë).
2. Biznes plan dhe marketing (5 ditë)

Trajnimet planifikohet të fillojnë në fund të muajit janar 2018, ndërsa për kohën e sakt, kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen me kohë. Ato do të mbahen në komunat e lartpërmendura, dhe secili grup trajnimi do të zgjasë 5 ditë. Pas përfundimit të trajnimeve në grupe, secili përfitues do përfitojë nga 8 orë konsulencë individualisht.

Pas përfundimit të trajnimeve, kandidatët e suksesshëm do të certifikohen.
Aplikacionin mund ta shkarkoni në adresën: www.ichat-rks.org
Aplikacionin e plotësuar duhet ta dërgoni në adresën elektronike/ email: info@ichat-rks.org, ose mund të aplikoni online në linkun: https://goo.gl/forms/pNb3Vwb49FwqHfgY2

——————————————————————————–
iCHAT nudi besplatne mogućnosti obuke iz oblasti preduzetništva za osobe kojima je potrebna obuka, u okviru projekta “Održiva reintegracija povratnika i sprečavanje migracije građana iz Peći, Skenderaja i Drenasa”, koji je finansiran od strane DIMAK / GIZ.-a.

Cilj projekta je da se spreče migracioni trendovi i podrži poboljšanje životnih uslova osoba sa potrebama u tri opštine na Kosovu (Peći, Skenderaju i Drenasu), olakšavajuċi njihov pristup biznisu, samozapošljavanju i održivom zapošljavanju kroz obuke u grupama i individualnim savjetovanjima, u poljima:
1. Preduzetništva ( 5 dana).
2. Biznis plana i marketinga ( 5 dana).

Obuka je planirana da počne krajem januara 2018. godine, a za tačno vreme, izabrani kandidati će biti obavešteni na vreme. Obuke će se održati u gore navedenim opštinama, a svaka trening grupa će trajati 5 dana. Po završetku obuke po grupama, svaki korisnik će dobiti po 8 sati pojedinačnog savetovanja.

Po završetku obuke, uspešni kandidati će biti sertifikovani.

Aplikaciju možete preuzeti na adresu: www.ichat-rks.org

Popunjeni formular treba poslati u elektronskoj formi na e-mail adresu: info@ichat-rks.org ili aplicirati online putem linka: https://goo.gl/forms/pNb3Vwb49FwqHfgY2