Raporti i Auditorit të Pavarur 2018

 

Raporti Auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018 iCHAT

Raporti Auditorit të pavarur dhe pasqyrat financiare për vitin e përfunduar më 31 dhjetor 2018 iCHAT