Diversitetit Kulturor dhe Integrimi Social i Komuniteteve

Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime ka zhvilluar aktivitetet promovuese në kuadër të projektit “Diversiteti Kulturor dhe Integrimi Social i Komuniteteve”, projekt ky i mbështetur nga Qeveria e Republikës së Kosovës – Zyra për çështje të komuniteteve.

Në kuadër të projektit janë realizuar 4 video storje duke promovuar vlerat e komuniteteve që jetojnë në Kosovë dhe tolerancën e ndërsjellë si pasuri shoqërore.

  1. https://www.youtube.com/watch?v=PZW7DXadx-c
  2. https://www.youtube.com/watch?v=WHoZmaV51Ok
  3. https://www.youtube.com/watch?v=ECv74xyYS8E&t=5s
  4. https://www.youtube.com/watch?v=a7GtJnckl_0&t=3s

Në kuadër të projektit  është përgatitur një doracak nga të rinjë e komunitetit shqiptar, rom, serb dhe turq, gjatë trajnimeve për ngritje të kapaciteteve në lidhje me diversitetin kul-turor në Kosovë. Në këtë doracak gjeni disa simbolika përfaqësuese të diversitetit kulturor në Kosovë:

Doracaku- Diversiteti Kulturor

Ky projekt është mbështetur nga Qeveria e Republikës së Kosovës Zyra e Kryeministrit -Zyra për Çështje të Komuniteteve.